Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego

Kategoria: wynajem i sprzedażwypowiedzenie umowy
Tagi: , , ,

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, określające dokładną datę rozpoczęcia konkretnych robót budowlanych

........................, dnia ............... r.

(miejscowość, data)

..............................................

..............................................

..............................................

(dane Wynajmującego)

Do

..............................................

..............................................

..............................................

(dane Najemcy)

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 685 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie §............. umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej dnia ......................... r. pomiędzy ............................................................., a Panem/Panią* ........................................................... wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w .................................... przy ul. ........................................................ ze skutkiem od dnia ............................ r. Zgodnie z ww. umową, Najemca od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy najmu, ma ..... dni na opuszczenie lokalu i uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań wobec Wynajmującego.

Uzasadnienie

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

.........................................................

Wynajmujący

*Niepotrzebne skreślić